He is certified as a shifu by Liang Kam Yuen. He studied Qi Xing Tang Lang and Tai Ji Tang Lang. Teaches in San Bernadino, California (USA).

RETURN TO LINEAGE CHART

TOP