He is certified as a shifu by Manuel Marquez and Liang Kam Yuen. He studied Qi Xing Tang Lang and Tai Ji Tang Lang.

RETURN TO LINEAGE CHART

TOP