Shifu Chiu Wai was student of shifu Huang Han Xun during the 40’s and 50’s. Later, shifu Chiu Wai moved to New York (USA).

RETURN TO LINEAGE CHART

TOP