His name is also romanized as: Chi Ho.

Student of Qi Xing Tang Lang under shifu Chui Chuen Luen, he also trained Tai Ji Tang Lang under shifu Zhao Zhu Xi.

RETURN TO LINEAGE CHART

TOP