His name is romanized as: Hu Yung Fu / Hu Rong Fu.

Born in 1888, shifu Hu Yong Fu was a da tu di of shifu Lin Jing Shan.

Many sources in PRC mention him as one of shifu Lin Jingshan’s best students.

Shifu Hu Yong Fu passed away in 1973.

RETURN TO LINEAGE CHART

TOP