Disciple of shifu Li Zhan Yuan.
Shifu Qiu Fang Jian passed away before 1999.

RETURN TO LINEAGE CHART

TOP