Student of shifu Wang Yun Peng in Qindao (Shan Dong Province).

RETURN TO LINEAGE CHART

TOP