Shifu Yu Yong Sheng one of shifu Yu Tian Cheng’s main students in Yantai (PRC).

RETURN TO LINEAGE CHART

TOP