Shifu Yu Zhen Hai has sometimes been mistaken with shifu Yu Tian Tang (aka Yu Hai).

Actually Yu Zhen Hai was a very traditional master and he never practiced the modern wushu forms.

RETURN TO LINEAGE CHART

TOP